AVIS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES

Domicili Social: Casal del Barri De Sant Andreu, C/ Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

NIF: G63858294

Telèfon: _________________________

E-Mail: __________________________

Lloc Web: WWW.FANJAC.ORG

Dades Registrals: __________________________

Activitat Reglada: _________________________

1. OBJECTE

ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web ________________________________, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d'ús del lloc web.


A través de la Web, ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.


Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d'aplicació.

Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.
2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.


2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.


2.2. Registre d'Usuari. [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tanmateix, ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.


2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.


2.4. Menors de edat.

Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han de obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.


2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  • a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic ;
  • c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.


El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
4. COOKIES [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.


En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies. [VINCULAR A POLÍTICA COOKIES]
5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.
6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.


Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat. [VINCULAR A POLÍTICA DE PRIVACITAT]
7. XARXES SOCIALS [ADAPTAR AL SUPÒSIT CONCRET]

Li informem que ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l'usuari. L'ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES tractarà les seves dades amb la finalitat d'informar-li de les activitats, productes o serveis del prestador a través d'aquests xarxes socials, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se'n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES consideri no apropiats.
  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.
9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ASOCIACIÓN PROMOTORA DE LA FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A NIÑOS Y JOVENES CON ALTAS CAPACIDADES, (en adelante FANJAC), organización no gubernamental sin ánimo de lucro con domicilio social sito en Hotel d'entitats Can Guardiola, calle Cuba, 2, 08030 Barcelona, con NIF número G63858294, con el número 591263 del Registro nacional de asociaciones, es la titular de la base de datos.

Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y / o mediante correo electrónico serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y le informamos que tiene usted derecho de acceso al fichero, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito una solicitud a:

FANJAC
Casal del Barri de Sant Andreu,
Recinte Fabra i Coats
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona

Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, y para llevar a cabo tareas básicas de administración y organización. FANJAC insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que los datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con las exigencias legales, y que tan sólo serán utilizados por FANJAC.

Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades descritos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose FANJAC el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Consentimiento del remitente

Mediante el envío de los formularios existentes en estas páginas web o mediante el envío de un mensaje de correo electrónico, el remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. En cualquier caso, los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.